Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i verdipapirfondene Eika Norge. Vedtektsendringene omfatter etablering av følgende andelsklasser:

Andelsklasser Eika Norge april 2024

Andelsklassen forventes å tre i kraft fra 17. april 2024.

Vedtektsendringene er foretatt uten forutgående andelseiermøte etter dispensasjon fra Finanstilsynet og i medhold av verdipapirfondloven § 4-14 (2). Vedtektsendringene medfører ingen endring i fondenes investeringsmandat eller risiko. Eika kapitalforvaltning praktiserer ikke gebyr ved innløsning og oppfyller derfor verdipapirfondlovens krav om gebyrfri innløsning i forbindelse med vedtektsendringene.

Fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon vil bli oppdatert og tilgjengelige på våre nettsider.

Har du spørsmål til ovennevnte, er du velkommen til å ta kontakt med oss på fond@eika.no