Med strenge krav til hvilke selskaper vi investerer i, og med et aktivt eierskap i selskapene i porteføljen vår, har nå tiden kommet for å formalisere vårt bærekraftfokus i enda større grad.
Vi er derfor stolte av å fortelle at vi har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. 
FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (FN PRI) er det største globale rapporteringsprosjektet innen ansvarlige investeringer og de er en verdensledende talsmann på området. De kan derfor anses som den globale normen for beste praksis innen ansvarlige investeringer. Som signatør av FNs PRI, forplikter vi oss i større grad enn tidligere å etterleve følgende seks prinsipper for investeringer: 

FNs seks prinsipper for ansvarlige investeringer:

  1. Vi skal innarbeide ESG i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
  2. Vi skal være aktive eiere og innarbeide ESG selskapene vi eier.
  3. Vi skal arbeide for at selskapene vi investerer i rapporterer tilfredsstillende om ESG.
  4. Vi skal arbeide for implementering og aksept av de seks prinsippene i finansmarkedet.
  5. Vi skal samarbeide med andre investorer for å fremme ansvarlige investeringer.
  6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av ansvarlige investeringer. 

Ved å nå knytte oss til FNs PRI, synliggjør vi i større grad det bærekraftfokus vi til enhver tid forsøker å etterleve. De seks prinsippene vil forsterke vårt fokus på bærekraft i våre investeringer og vi som forvalter ønsker å være en solid investor og viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

Tora Danbolt Ajer

Tora Danbolt Ajer jobber med bærekraft og ESG i Eika Kapitalforvaltning og forteller at det ikke vil skje noen revolusjonerende endringer ifht tidligere:

«Vi har over lengre tid jobbet for å signere FNs prinsipper for ansvarlig investeringer, og vi ser frem til å dele tanker og ideer med andre globale og nasjonale aktører i samme bransje. Den største forskjellen fra tidligere er en mer strukturert form for rapportering der vi får en score etter hvor bra vi etterlever prinsippene. Jo bedre vi er til dette, jo høyere score får vi hos FNs PRI. Denne scoren vil vise seg synlig for verden og bidra til at vi lykkes som en bærekraftig investor.» 

Tora forteller videre at Eika Kapitalforvaltning allerede er godt i gang med å etterleve de seks prinsippene for ansvarlige investeringer.


«Som en signatør av PRI vil vi jobbe for å ytterligere innarbeide ESG-hensyn i vårt arbeid og vi vil årlig rapportere på våre ansvarlige investeringsaktiviteter.»