Sammendrag av avtale om bruk av Smartspar 

Jeg har lest og gjort meg kjent med avtalevilkårene, herunder vilkårene for personvern og vår personvernerklæring, og godkjenner avtalen ved å gå videre. Jeg er også kjent med at Eika Kapitalforvaltning AS må behandle personopplysninger om meg for å oppfylle avtalen, og at informasjon om min sparing og pensjon vil kunne bli innhentet fra andre leverandører slik at den kan vises i appen. 


***


Avtale om bruk av Smartspar

1. Innledning

Denne avtalen (heretter «Avtalen») er inngått mellom Eika Kapitalforvaltning AS, org. nr. 979 561 261 (heretter «Eika») og brukeren (heretter «Brukeren» eller «du/deg») av Smartspar (heretter «Smartspar» eller «Appen»). Ved å ta i bruk Appen og/eller bruke den informasjon som der finnes, godkjenner du Avtalen og Eikas personvernerklæring slik de til enhver tid gjelder.  

Innhold og tjenester i Appen, samt vilkårene som fremgår i denne Avtale, vil oppdateres etter behov og kan endres av Eika. Eventuelle endringer vil bli informert i Appen i etterkant. Brukeren vil uansett ha rett til å avslutte avtaleforholdet (se punkt 12). 

Appen er tilgjengelig for privatpersoner over 18 år som kan legitimere seg med BankID. 

Appen leveres og driftes av Eika Kapitalforvaltning AS, org. nr. 979 561 261, postboks 2349 Solli, 0201 Oslo. 

Det gjøres oppmerksom på at Avtalen regulerer bruken av Appen som sådan, og at rettsforholdet knyttet til andre produkter vil reguleres av særskilte avtaler (eksempelvis avtale om aksjesparekonto, avtale om Individuell Pensjonssparing, etc.). 

 

2. Om Smartspar 

Smartspar er en tjeneste som har til formål (i) å gjøre det enklere for Brukeren å spare, (ii) å gi Brukeren en totaloversikt over sin private og bedriftsbetalte sparing (iii) samt å gjøre det enkelt å gi og motta gaver til familie og venner (som også må være brukere av Appen). 

Som følge av Eikas forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket vil du bli stilt noen spørsmål både ved førstegangs registrering av sparing, men også senere. Svarene på spørsmålene vil inngå i Eikas risikoklassifisering av deg som kunde. 

Dersom du vil opprette et sparemål for ditt barn, og derigjennom en verdipapirkonto/aksjesparekonto, vil nødvendige avtaler måtte inngås av både deg og barnets andre verge – på barnets vegne. Samtidig vil du måtte legitimere barnet og vergeforholdet gjennom barnets fødselsattest. Dette gjøres ved å ta bilde av fødselsattesten og laste den opp i Appen. Kontoen vil ikke bli opprettet før fødselsattesten er manuelt kontrollert og godkjent av Eika.  

Når du oppretter et sparemål eller sparing til barnet, vil du samtidig opprette en verdipapirkonto/aksjesparekonto hvor fondsandelene vil bli registrert. Dersom du til sparemålet velger et fond som kan inngå i en aksjesparekonto, vil det, etter at nødvendige avtaler er inngått, opprettes en aksjesparekonto, mens det i øvrige tilfeller vil opprettes en verdipapirkonto.


3. Bruksområde 

For å kunne bruke Appen trenger du en smarttelefon, lesebrett eller en annen enhet med internettilgang og som har et operativsystem som støttes av Appen. For å kunne bruke Appen må du alltid ha den nyeste versjonen av Appen installert på din enhet.  

Gjennom å bruke Appen får du tilgang til følgende innhold, funksjoner og tjenester:

 • Få oversikt over dine fond, innskudd (i en Eika-bank) og pensjon (utover pensjon opparbeidet som statlig ansatt). 
 • Følge utviklingen i dine fond 
 • Kjøp, salg og endringer av fond 
 • Opprette, endre og slette spareavtaler, 
 • Opprette, endre og slette sparemål,
 • Motta gaver fra andre 
 • Opprette sparemål for barn, 
 • Gi og motta gaver til barn,
 • Gi gaver til andre  
 • Motta meldinger og notifikasjoner som er aktuelle for deg, 
 • Simulere sparemetoder, 
 • Se din pensjon 

Bruken av Appen er strengt personlig, og skal kun brukes til sitt tiltenkte formål. 


4. Sikkerhet

Første gang du logger på Appen må du legitimerer deg med BankID. Deretter kan Appen benyttes ved å logge deg på ved bruk av en egendefinert pin-kode eller ved biometrisk informasjon (finger-ID, Face ID etc) dersom enheten din har slik funksjon. 

Smartspar og Eika vil aldri kontakte deg og be om pin-koden din. Dersom du får mistanke om at noen har fått kjennskap til pin-koden din eller på annen måte tilgang til Appen må du straks endre pin-koden eller sperre Appen. 

Enkelte av funksjonene i Appen får du tilgang til ved å videresendes til andre Eika-nettsteder. I slike tilfeller vil vilkår for disse nettstedene gjelde.

Før du kan ta i bruk Appen, er det viktig at du merker deg følgende vilkår og sikkerhetskrav:

 • Du må aldri dele dine innloggingsopplysninger med andre. 
 • Vi gjør oppmerksom på at alle fingeravtrykk eller ansikt som er registrert på mobilen/enheten vil kunne brukes som pålogging. Vi krever derfor at du før du tar i bruk ny funksjon og aktiverer pålogging med fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, sikrer at det kun er ditt eget fingeravtrykk og ansikt som er registrert på din mobil/enhet.
 • Det skal alltid være aktivert skjermlås på mobilen/enheten.
 • Du må uten ugrunnet opphold melde fra til Eika din dersom mobilen/enheten er kommet på avveie, eller dersom noen har fått urettmessig tilgang til din påloggingsanordning/-informasjon.  
 • Vi tillater ikke bruk av mobile enheter som er «jailbroken/rooted». 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at vi samler inn informasjon om operativsystem og telefonmodell for å kunne ivareta sikkerheten ved innlogging og signering.


5. Forhold knyttet til personvern

Eika vil gjennom Appen behandle personopplysninger om deg. Behandlingen vil skje i henhold til vår personvernerklæring som du finner [her](https://www.eika.no/personvern-cookies).

Formålet med Appen, og derigjennom Avtalen, er å gi deg en samlet oversikt over din sparing. I tillegg har den til formål å gjøre det enkelt å kunne gi og motta gaver, enten på vegne av deg selv eller ditt barn. For å oppfylle Avtalen må Eika derfor behandle personopplysninger om deg. 

Ved å ta Appen i bruk samtykker du til at Eika kan innhente og behandle opplysninger om deg og den sparing du måtte ha i;

 • en Eika-bank (behandlingsansvarlig for opplysninger om dine innskuddskonti) 
 • andre selskaper i Eika Gruppen AS
 • VPS (behandlingsansvarlig for opplysninger om dine VPS-konti hvor Eika har spørrefullmakt)

Norsk Pensjon og andre pensjonsleverandører (behandlingsansvarlig for opplysninger om din pensjonssparing) 

Eika er selv behandlingsansvarlig for opplysninger knyttet til dine investeringer i verdipapirfond distribuert av Eika. 

Innhenting av øvrige opplysninger enn de som er nevnt overfor vil kunne avhenge av særskilt samtykke fra deg. 

Eika vil behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Opplysninger om ditt navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-post, mv. 
 • Opplysninger om dine bankkonti i din Eika-bank 
 • Opplysninger om dine beholdninger på VPS-konti  
 • Opplysninger om dine beholdninger hos (enkelte) andre fondsleverandører 
 • Opplysninger om dine pensjonsavtaler 
 • Opplysninger om din fondssparing i fond forvaltet/distribuert av Eika Kapitalforvaltning 
 • Opplysninger om relasjoner (vergeforhold) ved etablering av sparemål for barn, 
 • Opplysninger om transaksjoner 
 • Opplysninger om bruksmønster i Appen, jf. nedenforAndre opplysninger som kan være nødvendig for å opprettholde eller avslutte avtaleforholdet om bruk av Appen 

Eika vil behandle opplysninger om deg i samsvar med Avtalen, personopplysningsloven og annet relevant regelverk. Personopplysningene vil bli benyttet til:

 • Vise deg informasjon om din totale sparing/beholdning
 • Identitetskontroll 
 • Risikostyring og kundeklassifisering 
 • Tilpasse produkter og tjenester i forhold til kundeklassifisering
 • Kommunisere med deg, og behandle henvendelser fra deg. 

Bruksmønsteret ditt i Appen kan lagres og brukes blant annet til å forbedre kundeopplevelsen i Appen, til å måle salgstrakter (dvs. hvor Brukeren «faller av»), til å kontakte deg ved påbegynte- men ikke sluttførte kjøpsløp mv., til markeds- og kundeanalyse, til risikohåndtering mv. Bruksmønsteret vil følgelig kun behandles der Eika har en berettiget interesse, eksempelvis til å gi Brukeren kundesupport eller til å utvikle og forbedre tjenesten. 


6. Tilgang til andre funksjoner i enheten din

For at alle funksjoner i Appen skal fungere, og for å kunne gi deg en så bra opplevelse som mulig, trenger Appen å ha tilgang til andre funksjoner på enheten din. Eika vil aldri bruke informasjonen din til noe annet enn det som fremgår i personvernerklæringen, og vil aldri dele informasjonen med noen andre uten at du har gitt tillatelse til det. Informasjonen din beskyttes av flere sikkerhetssystemer og ulike lag av kryptering.

__Kamera og bilder__ - Appen trenger tilgang for at du skal kunne ta personlige bilder, laste opp fødselsattest for mindreårige, etc. 

__Push notifikasjoner__ – Appen trenger tilgang for at Eika skal kunne sende deg meldinger og informasjon, herunder om gaver som er mottatt, etc. 

__Kontaktliste__ - Appen trenger tilgang for at du skal kunne invitere familie og venner til å bidra til at sparemålene nås. 


7. Kostnader

Det påløper ingen kostnader ved bruk av Appen (utover mobil- og internettrafikk). 

Ved tegning/innløsning av fondsandeler i Appen vil følgende kostnader påløpe på ordinært vis:

 • Eventuell tegnings-/innløsningsprovisjon 
 • Gjeldende forvaltningshonorar fondet det investeres i
 • Eventuelt transaksjonsgebyr til Nets 

8. Ansvarsbegrensning  

Informasjonen i Appen må ikke under noen omstendighet oppfattes som et råd eller tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Informasjonen er heller ikke å betrakte som skattemessige korrekte opplysninger, verken historiske eller oppdaterte beholdninger. 

Appen inneholder tjenester og innhold fra enkelte eksterne aktører (eksempelvis VPS, Norsk Pensjon, leverandør av pensjonskalkulator, etc.). Det garanteres ikke at slike tjenester/innhold er fullstendig, riktig eller oppdatert. Eika kan derfor ikke holdes ansvarlig som følge av mangler ved tjenester/innhold levert av eksterne aktører. Eika er for øvrig heller ikke ansvarlig for innhold eller vilkår i eksterne sider som er linket fra Appen. 

For øvrig aksepterer Brukeren at Appen tilbys i den tilstand den er («as is») og at det ikke finnes noen eksplisitte eller implisitte garantier for tjenestens tilstand. 

For øvrig kan Eika ikke holdes ansvarlig for tap som følge av feil ved- eller feilbruk av Appen.


9. Tilgjengelighet 

I perioder for vedlikehold, oppgraderinger eller ved uventede feil må Brukeren påregne at Appen kan bli midlertidig utilgjengelig. I slike perioder vil kjøp og salg av fondsandeler/andre finansielle instrumenter kunne skje gjennom andre handelskanaler. Eika er ikke ansvarlig for tap som følge av manglende tilgjengelighet eller andre feil ved Appen. 


10. Immaterielle rettigheter 

Eika har alle immaterielle rettigheter til Appen og innhold produsert av Eika. Innhold fra andre aktører enn Eika som er publisert i tjenesten vil være beskyttet av disse aktørenes opphavsrett. 

Eika, eller en tredjepart, beholder eierskap, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter til informasjonen i Appen. Varemerker, logoer og andre kjennetegn som forekommer i Appen kan ikke reproduseres, publiseres eller brukes på annen måte uten etter avtale med Eika og/eller tredjepart. 


11. Heving av avtaleforholdet

Eika kan heve Avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold av Avtalen. Som vesentlig mislighold skal anses;

 • at Brukeren, uten rimelig grunn, gir andre tilgang til sin profil på Appen;
 • at Brukeren kopierer aller på annet vis bruker Appen på en måte som ikke er tillatt etter Avtalen, 
 • at Brukeren misbruker Appen, eksempelvis gjennom å dekompilere, demontere, modifisere eller spre rettighetsbeskyttet innhold fra Appen;
 • at Brukeren forsøker å omgå teknikker som benyttes for å beskytte Appen;
 • at Brukeren benytter «crawlers» eller andre automatiserte metoder for å samle inn informasjon fra Appen; 
 • at Eika får mistanke om at Brukeren er involvert i hvitvasking eller annen ulovlig virksomhet; eller 
 • at Brukeren på annen måte misbruker Appen eller forutsetningene for Avtalen 

Avtalen heves ved at Brukerens tilgang til Appen stenges. Eika forbeholder seg retten til å kreve erstatning for tap som følge av slikt mislighold.


12. Avslutning og oppsigelse 

Brukeren kan når som helst, i Appen, avslutte brukerforholdet sitt i Smartspar ved å deaktivere appen.

Kundeforholdet hos Eika og andre tjenesteleveranører du har direkte avtale med vil likevel bestå inntil alle fondsandeler er innløst.  


13. Kontakt 

Du kan kontakte oss på smartspar@eika.no dersom du opplever problemer med Appen eller dersom du har spørsmål knyttet til Avtalen. 


14. Verneting  

Denne Avtalen skal reguleres av norsk rett. Oslo tingrett skal være verneting ved eventuelle tvister.