Eika Gruppen opererer i en bransje som er inne i en spennende tid preget av digitalisering, nye konkurrenter og stadig strengere regulering. Dette setter krav til at vi sammen hele tiden klarer å fange opp disse endringene, snu oss raskt og ikke minst evner å utvikle ny teknologi, produkter og tjenester med et skarpt fokus på kundebehov. Kundene har ulik bakgrunn og det er viktig at medarbeidere i Eika Gruppen gjenspeiler dette mangfoldet.

Mangfold og likestilling er en basis for bærekraftig utvikling, og vi trenger vi et godt og sammensatt Eika-lag for å sikre innovasjonskraft i årene som kommer. 

 Arbeid med bærekraft i Eika Gruppen bygger på FNs bærekraftmål, og Eika Gruppen har valgt å fokusere på bærekraftmålene 5, 8, 11, 12, 13 og 17, som blant annet skal sikre Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid.

For å sikre mangfold i kompetanse og full likestilling, legger vi vekt på dette ved rekruttering og i arbeidet med personlig og faglig utvikling av medarbeidere.

I Eika Gruppen har vi respekt for hverandre og behandler kollegaer og eksterne på en tillitsfull måte uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsgrad, graviditet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion, livssyn, kulturell og sosial bakgrunn. 
Forbud mot diskriminering ved alle sider av arbeidsforholdet er nedfelt i personalhåndboken.

 
For å være en attraktiv arbeidsplass jobber vi aktivt og systematisk med å fremme mangfold og likestilling, og med å sikre god bedriftskultur, tuftet på psykologisk trygghet, åpenhet og med rom for å prøve og feile. Dette gjenspeiles i våre verdier og lederprinsipper (leke til siden som omtaler disse). I Eika Gruppen skal det være rom for å være seg selv, si hva man mener, og vi viser hverandre gjensidig tillit.

Økt bevissthet om mangfold i egne rekker står høyt på konsernets agenda og i 2021 signerte Eika Gruppen «Kvinner i Finans Charter».  
For å sikre rekruttering av kvinner i ledende stillinger, har vi laget en arena som vi kaller Bra Damer i Eika. Her samles vi 2-3 ganger i året for å få dele kunnskap, motivasjon og å vurdere tiltak. Som et resultat er vi nå sølvpartnere i Oda nettverket. Å utjevne lønnsmessig ubalanse for likt arbeid er et av kriteriene i lønnsoppgjøret siste år og alle ansatte omfattes av kollektive forhandlingsavtaler, uavhengig av organisering.

 
Hos oss finner du mennesker med ulik bakgrunn og fagkompetanse, blant annet innen design, teknologi, prosjektledelse, forretningsutvikling, økonomi, jus, helsevurdering, skadeoppgjør, markedsføring, kommunikasjon, strategi, ledelse, betalingsløsninger, kundebehandling, opplæring, HR og compliance. Vi vet at mangfold gjør Eika bedre rustet til å møte fremtiden.