Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

I Norge har vi kommer langt på likestilling, men ikke langt nok. Eika Gruppen ønsker å jobbe med hvordan vi kan øke andel kvinnelige ledere – både internt og i resten av samfunnet. I 2021 vil vi også arbeide videre med hvordan virksomheten vår kan påvirke likestilling i samfunnet

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Lokalbankene spiller en viktig rolle i å sikre økonomisk aktivitet i sine lokalsamfunn gjennom lokal kapital og kompetanse. Eika Gruppen bidrar til å gjøre dette mulig og bidrar i tillegg direkte til kundene med produkter som sikrer verdier og skaper muligheter. Gjennom utforming av produkter og tjenester, rådgivning og kunnskapsdeling kan Eika Gruppen og lokalbankene også bidra til nødvendig omstilling for økt bærekraft, og sikre fortsatt verdiskaping i norske lokalsamfunn i fremtiden.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

I Eika Gruppen skal vi holde fast ved lokalbankens tradisjon med å ivareta sine lokalsamfunn. Det skal jobbes ytterligere med å videreutvikle bærekraftskompetanse hos rådgiverne og å tilby bærekraftige produkter til privat- og bedriftskunder. Eika Gruppen vil understøtte lokalbankens arbeid i å bistå bedriftskundene til å redusere egen ESG-risiko ved produktutvikling, insentivordninger og krav.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

I vårt bærekraftsarbeid skal vi arbeide med skadereduserende tiltak og bærekraft i skadeoppgjør. Vi skal påvirke lokalt næringsliv ved produktutvikling, insentiver og krav. Vi skal ha ansvarlig markedsføring av kredittprodukter i tillegg til å redusere unødig forbruk. Det skal arbeides for å øke kunnskap om bærekraft og bærekraftige løsninger internt i alliansen og ut til bankenes kunder.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Vi skal videreutvikle produkter og tjenester for å redusere kunders utslipp på en smart måte samt øke forståelsen av klimarisiko. Vi stiller klare forventninger ovenfor leverandører, samarbeidspartnere og investeringsbeslutninger. Vi skal begrense egne utslipp.

Mål 17: Samarbeide for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

I vårt bærekraftsarbeid skal vi se til etablerte og anerkjente ordninger både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal legge til rette for kunnskapsdeling i bærekraftsarbeidet mellom lokalbankene, og vi skal samarbeide med Finans Norge, myndighetene og andre relevante institusjoner eller selskaper for å bidra til at vi sammen når bærekraftsmålene.

Se alle bærekraftsmålene til FN