Signeringen av FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift var et naturlig steg for Eika Gruppen og det er pågående arbeid med en påvirkningsanalyse for å avdekke hvordan vi påvirker samfunnet på godt og vondt, og hvor innsatsen bør rettes. 

Gjennom våre produktselskaper fremmer vi bærekraft på ulike områder.

Bærekraft i forsikring

Det mest bærekraftige utfallet er å forhindre at skaden oppstår, og skadeforebyggende arbeid har lenge vært prioritert i Eika Forsikring. Innsatsen på skadeforebyggende arbeid har forplantet seg i flere samarbeidsavtaler og prosjekter, eksempelvis med Trygg Trafikk for å forebygge trafikkulykker, sensorteknologi som forebygger branner og tilskudd til kontroll av landbruksbygninger. Det er tatt i bruk kommunikasjonsteknologi for å varsle kunder som er utsatt i ekstremværhendelser. 

Videre arbeides det målrettet med rådgiving og veiledning av kunder for å redusere antall skader. Det prioriteres utvikling av skademodeller for å risikovurdere forsikringsproduktene, og analysere kontinuerlig effekter av eksempelvis ekstremvær og endring i vår eksponering for klimarisiko. 

Når skaden først oppstår, stilles det strenge krav til hvordan skadeutbedringen skal foregå. Ved skade, er det alltid nærmeste kompetente leverandør med avtale som får oppdraget. Ved å velge best mulig fagkompetanse med utgangspunkt i geografisk nærhet, unngås unødvendige utslipp ved at man minimerer unødvendig transport av deler og personell. 

Alle leverandører med samarbeidsavtale, og hvor Eika Forsikring aktivt styrer utbedring av skaden, vurderes ut fra krav til miljøledelse og sosiale forhold. Det stilles krav ved alle nye og reforhandlede avtaler om at leverandør er sertifisert Miljøfyrtårn, ISO14001 eller tilsvarende, eller starter prosessen innen 6 måneder og fullfører innen 18 måneder fra avtaleinngåelse. Dette kravet ivaretar viktige aspekter innen både klima/miljø og sosiale forhold. På forespørsel skal dokumentasjon fremvises. I tillegg stilles det krav om at leverandør gir rettferdige lønnsbetingelser i form av tariffavtaler. 

Det arbeides med å fremme sirkulærøkonomi og gjenbruk i selve skadeoppgjøret så lenge kvalitet og sikkerhet ikke forringes. Vurdering og rapportering knyttet til klimarisiko gjennomføres som en naturlig del av selskapets Own Risk and Solvency Assessment-proses (ORSA), samt som en naturlig del av produktovervåkningen.

 

Ansvarlige investeringer

Fondsforvaltningen i Eika Gruppen opererer under visjonen «Derfor investerer vi ikke i hva som helst». Dette arbeidet reflekterer en langsiktig strategi og investeringsfilosofi forankret i FNs prinsipper om ansvarlige investeringer. 

Hovedformålet med strategien er å redusere bærekrafts-relatert risiko i spareproduktene. I tillegg skal den sørge for at fondene investerer i selskaper som opererer ansvarlig, og som vi mener har det beste utgangspunktet for å gi en god langsiktig avkastning for våre kunder. Dette betyr samtidig at vi ikke bidrar til å finansiere selskaper som bryter med viktige og grunnleggende bærekraftsprinsipper. 

Eika Kapitalforvaltning tilsluttet seg FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer i 2021. Sammen med allerede etablerte ESG-retningslinjer, gir dette en solid forankring og en tydelig ambisjon og retning på bærekraftsarbeidet. Signeringen forplikter at ESG integreres i alle ledd av forvaltningen og rapportering på våre aktiviteter, samt implementeringen av ESG i spare- og investeringsproduktene vi forvalter. Det stilles også krav til tilfredsstillende ESG-rapportering fra selskapene vi investerer i, at vi er aktive eiere og at vi samarbeider med andre investorer for å fremme ansvarlige investeringer.

I ESG-retningslinjene legges det ytterligere detaljerte krav til hvilke selskaper og industrier vi kan investere i. Dette sikrer konsistens i våre krav til selskapene i forskjellige markeder og gir dokumentasjon på at vi faktisk gjør det vi sier at vi gjør. ESG-strategien gjør at kommunikasjonen rundt ESG i våre fond vil være tydelig og underbygge vår målsetning om at selskapets fond over tid skal være konkurransedyktige på ESG sammenlignet med tilsvarende fond samt rene miljøfond. Fondet Eika Global er blant de 15 prosent mest bærekraftige fondene i verden, basert på Morningstar sin rating. 

Det er etablert ESG-policy for likviditetsporteføljen eid av alliansebankene, som 80 prosent av bankene har tilsluttet seg. 

Jord som spirer

 Les mer om de etiske retningslinjene for investeringer 

 

Ansvarlig kreditt

Eika Kredittbank har følgende målsetninger, som også er vedtatt i deres oppdatert policy for bærekraft og samfunnsansvar: «Vi skal redusere karbonavtrykk ved å gi kundeinsentiver for å øke andel grønne billån og eventuelt andre miljøvennlige finansieringsprodukter, fremme god miljøledelse i dialog med samarbeidspartnere og å redusere ESG-risiko ved å stille krav til våre bedriftskunder. I markedsføring og salg av usikrede lån og kreditter skal vi være beviste på å ikke stimulere til økt og lite gjennomtenkt forbruk. Lånekunder i refinansierings- og oppussingssegmentet skal prioriteres». 

Eika Kredittbank tilbyr grønne produkter i form av grønt billån og refinansieringslån. Fra og med mars 2022 er alle kortprodukter fra Eika Kredittbank i resirkulert plast.

Les mer om bærekraftsarbeidet i Eika Kredittbank

 

Bærekraft i eiendomsmegling:

Bærekraft i eiendomsmegling Aktiv har i 2021 arbeidet med en formålstilpasset bærekraftsstrategi. Strategiens hensikt er både å skape resultater i lokalmiljøene og å differensiere merkevaren i en bransje hvor det til nå har vært rettet begrenset fokus på bærekraft. I 2022 vil det arbeides med å få med hele organisasjonen, inklusiv franchisetakerne, på implementering av strategien i alle ledd.

 

Ansvarlig leverandørkjede

Eika Gruppen jobber aktivt for å sørge for en ansvarlig leverandørkjede. Ved å inngå avtaler med andre virksomheter både i og utenfor Norge, åpner man også for økt ESG-risiko. Det er derfor viktig å stille tydelig krav, etterspørre dokumentasjon og ha en tydelig intern anskaffelsesprosess for å vite at man ikke bidrar til eksempelvis brudd på menneskerettigheter og unødvendige utslipp av klimagasser. 

Det ble i 2021 igangsatt et prosjekt for å etablere risikovurderingsmetodikk av negative sosiale eller miljømessige påvirkninger i verdikjeden. Prosjektet vil videre formalisere krav på ESG til leverandører og deres underleverandører, og kontraktseiers oppfølging av dette. Ved ferdigstillelse vil ESG-risikovurderinger og ESG-krav også anvendes i jevnlig vurdering av eksisterende avtaler.

I Eika Gruppen skal alle innkjøpsavtaler være et resultat av tilbudsforespørsler i henhold til fastsatte retningslinjer.